voortgang van het hospice

Bestuur en beleid

Het stichtingsbestuur van Hospice ’t Huis aan de Vecht heeft een taak als werkgever en ‘bestuur op afstand’. Dit houdt in dat het bestuur het beleid bepaalt door het vaststellen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De uitvoering in hospice 't Huis aan de Vecht is hierbij gedelegeerd aan de coördinatoren.
 
Hospice ’t Huis aan de Vecht is door de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register. Dit houdt in dat over ontvangen bedragen en erfstellingen geen belasting behoeft te worden afgedragen en dat de giften voor u fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan deze ANBI status zijn door de Belastingdienst per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden verbonden. U kunt de gegevens die hiermee betrekking hebben terugvinden op de bijgaande 'links':

ANBI-gegevens

Beleidsplan
Financiële verantwoording.

Op onderdelen heeft het bestuur ook een uitvoerende rol. Onder meer op het gebied van verantwoording naar buiten en voorwaardenscheppende zaken zoals het financieel beheer, de huisvesting en de fondsenwerving.
 
Het bestuur, momenteel bestaande uit zes personen, wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een staffunctionaris vanuit de Saxenburgh Groep. Deze draagt zorg voor de financiële administratie (bank: NL90 ABNA 0442 8850 32) en verzorgt het secretariaat.
 
Periodiek komt het bestuur bijeen om de voortgang van het hospice te bespreken en de continuïteit te bewaken.
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 
Piet Landstra voorzitter
Gretha Bakker secretaris
Bert Huisman penningmeester
Ben Koopman bestuurslid
Thiemy Altena bestuurslid
Henk Altena bestuurslid
   
Contact: bestuur@hospicehardenberg.nl

Het bestuur is aangesloten bij de VPTZ.